LIDER, agencija za posredovanje, Novi Sad, Vuka Karadžića 5
Tel. 063/517-846

Postupak i potrebna dokumentacija

Postupak postavljanja odštetnog zahteva

•  Upoznavanje sa problemom kroz razgovor s oštećenom strankom, pri čemu je najbitnije da nas što ranije kontaktirate kako bi se pribavila sva potrebna dokumentacija kao podloga za dobijanje najveće moguće odštete.

•  Upoznavanje sa dokumentacijom pri čemu se proučava svaki dokument. Utvrđuje se moguća potreba za dodatnom dokumentacijom kako bi se odštetni zahtjev što uspešnije realizovao.

•  Sporazum o zastupanju sklapa se detaljnim upoznavanjem s problemom i dokumentacijom pri čemu se potpisuju potrebne punomoći, sporazumi i ugovori.

•  Postavljanje odštetnog zahteva definisano je dobijenom i pribavljenom dokumentacijom pri čemu se formalno pravno traži isplata odštete.

•  Realizacija odštetnog zahteva započinje u trenutku kada druga strana zaprimi naš odštetni zahtev pri čemu prvenstveno pokušavamo postići poravnanje i tako maksimalno ubrzati postupak dobijanja primerene odštetne naknade

Potrebna dokumentacija kod saobraćajnih nezgoda

1. Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode sa fotografijama, skicom lica mesta i izjavama učesnika, eventualno imena svedoka

2.Lekarska dokumentacija
Potrebno je da se obratite lekaru (najčešće na urgentnu hirurgiju) radi konstatovanja pretrpljene povrede i započinjanja eventualnog lečenja. Ovo je neophodno da bi se kasnije, u toku postupka, moglo odrediti medicinsko veštačenje na okolnosti pretpljenog bola, straha, naruženosti itd. kao osnova za nakadu nematerijalne štete.

3.Polisa osiguranja vozila štetnika
Najčešće se u samom zapisniku o oštećenju vozila navode i polise osiguranja za sva vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi.
Međutim, ako ista nisu navedena, policija je dužna da primerak osiguranja uzme prilikom vršenja uviđaja, tako da u tom slučaju treba kontaktirati policiju.

Potrebna dokumentacija kod povreda na radu

1. Eventualni zapisnik iz firme o štetnom dogadaju
2. Imena svedoka
3. Lekarska dokumentacija
Potrebno je da se obratite lekaru (najčešće na urgentnu hirurgiju) radi konstatovanja pretrpljene povrede i započinjanja eventualnog lečenjea. Ovo je neophodno da bi se kasnije, u toku postupka, moglo odrediti medicinsko veštačenje na okolnosti pretpljenog bola, straha, naruženosti itd. kao osnova za nakadu nematerijalne štete.
4. Broj polisa osiguranja za radnike u firmi
5. Ugovor o radu

Potrebna dokumentacija kod povreda na javnim površinama (npr. povreda usled pada na ledu, upadanje u šaht ili rupu, ujed psa lutalice...)

1. Ako je moguće zvati policiju radi sastavljanja zapisnika o uviđaju
2. Obezbediti eventualne očevice, kao moguće svedoke
3. Lekarska dokumentacija
Potrebno je da se obratite lekaru (najčešće na urgentnu hirurgiju) radi konstatovanja pretrpljene povrede i započinjanja eventualnog lečenja. Ovo je neophodno da bi se kasnije, u toku postupka, moglo odrediti medicinsko veštačenje na okolnosti pretpljenog bola, straha, naruženosti itd. kao osnova za nakadu nematerijalne štete.
4. Poželjna foto-dokumentacija

Agencija za posredovanje u dobijanju odštete